Preambula

Zmeny, ktoré prináša globalizácia sa týkajú každého, kto pracuje vo vzdelávacom procese. IKT (informačno-komunikačné technológie) a internet otvorili úplne novú cestu vzdelávania pre rôzne inštitúcie vrátane edukačných a akademických. Ďalšia etapa vývoja vzdelávania je teda spojená s intenzívnym využívaním informácií a komunikačných technológií, kde internet dnes poskytuje veľmi silné nástroje, ktoré prinášajú významné zmeny nielen v oblasti vzdelávania ale v každej oblasti nášho života. Úlohou projektu je využiť všetky tieto dostupné nástroje pre vytvorenie integrovanej platformy pre multimediálne a e-vzdelávanie v oblasti technológií výroby a vlastností senzorov a ich synergetického využitia v oblasti biomedicínskeho inžinierstva, rovnako pre zdravých tak aj postihnutých študentov.

Ciele projektu

E-vzdelávanie (E-learning) je výsledkom konvergencie dvoch historických trendov: dištančného vzdelávania a didaktickej techniky za účelom dosiahnutia eliminácia časových a priestorových obmedzení na prístup ku štúdiu formou interaktívnej komunikácie. Vytvorenie tzv. Virtual Learning Environment (VLE) bolo determinované meniacim sa charakterom vzdelávania ako dôsledku informačnej revolúcie čo vyvolalo potrebu celoživotného vzdelávania. Ďalším dôležitým faktorom bol postupné menenie sa cieľových skupín pre vzdelávanie čo následne vyvolalo posun od centrálneho postavenia učiteľa k centrálnemu postaveniu študujúceho na báze rozvoja vzdelávacích, informačných a komunikačných technológií.
Ďalšie faktory, ktoré výrazne akcelerovali rozvoj e-vzdelávania boli rastúca finančná náročnosť vzdelávania, klesajúce rozpočty školstva, nárast percenta vysokoškolsky vzdelaných ľudí, vstup do EU, rovnosť v prístupe k vzdelaniu pre všetky skupiny obyvateľstva, demografické zmeny, dopravné problémy, zmeny nárokov a životného štýlu, vstupných vedomostí študentov, atď.

Hlavný cieľ projektu:

Nosným cieľom projektu, ktorý je rozdelený na čiastkové moduly podľa okruhov jednotlivých tém, je vytvoriť všeobecne prístupný systém pre on–line vzdelávanie formou e-vzdelávanía využívajúc multimediálnu techniku z oblasti technológií výroby senzorov a ich synergetického využitia v biomedicínskom inžinierstve

Cieľovými skupinami budú:
- študenti bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia technických vied v oblasti elektrotechnika, strojárstvo, biomedicínske inžinierstvo, biofyzika a pod.,
- študenti medicínskych vied, ku ktorým patria lekári, terapeuti, zdravotné sestry, resp. iný zdravotnícky personál nemocníc.

Hlavnými výstupmi:
- zoskupenie poznatkov z oblasti senzorov, technológie ich výroby, princípov ich činnosti, spoľahlivosti, návrhu vrátane základných technických parametrov a spôsobu ich aplikácie v biomedicínskom inžinierstve,
- vytvorenie kurzu pre hendikepované osoby (telesne, zrakovo a sluchovo), čo si vyžaduje špecifické riešenie po hardvérovej stránke (miestnosť, prístup k PC, ovládanie PC) ale aj po stránke softvérovej, ktorá bude riešená formou materiálu v samotnom e-learningovom kurze, ale taktiež pomocným softvérom.
Takto navrhnutý e-learningový kurz môže byť prínosom a zároveň modelom pre iné kurzy s rovnakou resp. podobnou cieľovou skupinou vo forme inšpirácie resp. predlohy.

Prínosom riešenia projektu:
- digitalizácia materiálu, ktorý je ďalej rôznym spôsobom použiteľný,
- zostavenie samostatnej monografie,
- skriptá, web stránky, a pod.,
- vytvorenie databáza senzorických prvkov a systémov,
- zriadenie špecializovanej učebne pre prístup všetkých skupín zaujímajúcich sa o štúdium v predmetných oblastiach projektu z pohľadu celoživotného vzdelávania.
Čiastočné ciele projektu sú delené podľa nosných modulov a ich odbornej náplne a v časovej postupnosti podľa jednotlivých rokov. Jednotlivé e-vzdelávacie moduly budú predstavovať samostatné bloky s možnosťou neustáleho inovovania a rozširovania vo všeobecne dostupnom informačnom prostredí ako nosnej bázy pre e-vzdelávanie.

Čiastočné ciele projektu

Prvý rok riešenia - analýza, výber, technické zabezpečenie a inštalácia
1. Návrh technického a technologického riešenia e-vzdelávania vzhľadom na existujúce prostredie na TU Košice.
2. Zohľadnenie nových informácií pri výbere optimálnych riešení zahrňujúce: e-learningovú platformu, server pre jej umiestnenie, prístupovú multimediálnu miestnosť, hardvérové a softvérové vybavenie potrebné pre spracovanie jednotlivých modulov, špeciálne vybavenie pre hendikepované osoby (softvér, hardvér, zariadenie pre prístup do miestnosti a k PC, ovládanie PC)
3. Technické zabezpečenie zahrňuje riešenie potrebných médií a informačnej infraštruktúre týkajúcej sa e-learningovej miestnosti a inštaláciu zakúpeného hardvéru a softvéru a nákup služieb: hardvérové inštalácie (server, platforma), práce v rámci inštalácie e-learningovej miestnosti.
4. Technické zabezpečenie zahrňuje riešenie potrebných médií a informačnej infraštruktúre týkajúcej sa e-learningovej miestnosti a inštaláciu zakúpeného hardvéru a softvéru.
5. Návrh a realizácia úprav výukových priestorov s príslušným vybavením: server, počítačová sieť, počítače a prepojenie do celoškolskej počítačovej siete.
6. Inovácia metodiky pre tvorbu elektronických učebných materiálov a tvorba jednotlivých modulov v elektronickej forme.
7. Implementácia vybraného Learning Management System (LMS) do dištančného vzdelávania.
8. Školenia pre realizačné kolektívy, tvorcov elektronických učebných materiálov a tútorov dištančného vzdelávania.
9. Tvorba e-vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok pre predmety v nových študijných programoch pre potreby dištančného vzdelávania s alternatívou pre postihnutých študentov.

Druhý rok riešenia:
1. Školenia pre realizačné kolektívy, tvorcov elektronických učebných materiálov a tútorov dištančného vzdelávania.
2. Tvorba e-vzdelávacích materiálov a učebných pomôcok pre predmety v nových študijných programoch pre potreby dištančného vzdelávania s alternatívou pre postihnutých študentov.
3. Tvorba digitálnej integrovanej knižnice v predmetnej oblasti projektu.
4. Vytvorenie prostredia pre hendikepované skupiny študentov.
5. Tvorba jednotlivých modulov v predmetnej oblasti projektu s využívaním 3D animácií a on-line prenosov z experimentálnych laboratórií, tvorba videa, obrázkov, a vstupných súborov do vybranej e-learningovej platformy v zmysle navrhovaných modulov kurzu a ich umiestnenie do príslušného elektronického prostredia a ich vzájomné prepojenie.
6. Tvorba prostredia pre on-line riešenie technologických projektov a zadaní.
7. Samostatný modul pre on-line riešenie diplomových prác a ich záverečné vypracovanie v elektronickej podobe.
8. Tvorba prostredia pre vzájomnú komunikáciu vyučujúci – študujúci.

Tretí rok riešenia:
1. Zostavenie komplexnej databázy senzorických prvkov a systémov, ktoré sa používajú v oblasti biomedicínskeho inžinierstva s možnosťou permanentného doplňovania.
2. Tvorba digitálnej integrovanej knižnice v predmetnej oblasti projektu.
3. Testovanie komplexného systému e-vzdelávania.
4. Zostavenie komplexnej VŠ učebnice pre oblasť technológie výroby senzorov a ich využitia v biomedicínskom inžinierstve.

Komentár

Jednou z hlavných úloh v prvej etape projektu bude výber e-learningovej platformy a nákup servera pre jej uloženie. Pre voľbu charakteru výstupu (CD, web stranky, e-learning) pomohli štúdie, ktoré hovoria o o možnostiach jednotlivých riešení. Ako optimálne riešenie z pohľadu užívateľov (študentov aj učiteľov), ale aj z pohľadu tvorcov kurzu, sa ukazuje e-learningové riešenie resp. web based training (Comparison of e-Learning Platforms, http://www.imaginal.nl/shortcomplatf.html) resp. hybridné riešenie, ktoré je kombináciou viacerých multimediálnych produktov.
Analýze el-earningových platforiem sa venuje viacero príspevkov. Z hľadiska finančnej náročnosti zabezpečenia platformy je výhodné riešenie využívajúce „open source“ produktu. Na TU v Košiciach sú používané zväčša 2 produkty, platforma u-Lern, ktorá je komerčná, avšak s licenciou pre univerzitu a „open source“ platforma Moodle ( http://www.moodle.sk/). Práve platforma Moodle je jednou z reálnych alternatív, jednak kvôli odporúčaniu viacerých užívateľov z TU v Košiciach, ale aj na základe analýz „open source“ platforiem, kde Moodle obstála najlepšie.
Na trhu existuje množstvo komerčných platforiem, ktoré sú takisto alternatívou pri výbere riešenia v rámci predkladaného projektu. Ponúkajú však za často vysoké sumy podobné možnosti, ako „open source“ aplikácie.
E- learningová aplikácia bude vytvorená vo vybranej platforme a umiestnená na serveroch zriadených riešiteľmi projektu. Výber servera bude korešpondovať s požiadavkami na správu a údržbu z hľadiska technického a personálneho zabezpečenia.
Z hľadiska technického riešenia miestnosti, pre realizáciu kurzov, je potrebné vybavenie nábytkom, vrátane stolov pre telesne postihnuté osoby (z hľadiska skúsenosti s vyťaženosťou Bezbariérového centra na TU v Košiciach a profiláciou kurzu je navrhované vytvoriť 2 miesta pre telesne postihnuté osoby). Vyžaduje si to stôl s bezbariérovým prístupom pre osoby na invalidnom vozíku a hardvérové a softvérové vybavenie pre prácu s PC a pre prístup a prácu s modulmi (predpokladá sa využitie skúseností z Bezbariérového centra, ktoré je zriadené v súčinnosti Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania a Rektorátu na TU v Košiciach).

Názov projektu

Tvorba multimediálnych kurzov pre on-line a e-vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti technológie výroby senzorov, ich vlastností a ich využitia v biomedicínskom inžinierstve s alternatívou pre študentov s postihnutím.

E-learning

Pre vstup do e-learningového systému kliknite sem!

Virtuálne laboratórium

Pre vstup do virtuálneho laboratória kliknite sem!