A. Moduly vytvorené pracovníkmi KTE FEI TUKE

1. Technológie výroby, štruktúra, vlastnosti a aplikácie senzorov
Obsahová náplň:
Modul je zameraný na nadobudnutie základných poznatkov ako aj oboznámenie sa s novými progresívnymi trendmi v oblasti materiálov a technológií pre výrobu senzorov. Oboznamuje študentov s materiálmi používanými pri výrobe senzorov, rozdelením, princípmi a charakteristikami najpoužívanejších technológií: polovodičových, tenko- a hrubovrstvových technológií, ako aj nových technológií využívaných pri výrobe MEMS systémov pre výrobu senzorov používaných pre snímanie teplotných, mechanických, geometrických, magnetických, chemických veličín a biosenzorov.

2. Návrhové systémy v elektronike – CAD
Obsahová náplň:
Orientácia v návrhových systémoch, rozdelenie CAD programov. Definovanie zakladaných návrhových prvkov kreslenia elektrických schém. Techniky kreslenia schém. Kontrola elektrickej schémy. Popis základných prvkov návrhu PCB. Definovanie parametrov PCB. Elektrická kontrola PCB. Výstupy z návrhového systému. Hlavné výstupy z modulov a forma ich realizácie. Textová forma s využitím obrázkov a animovaných obrázkov. Názorné animované ukážky využitia návrhového systému.

3. Kvalita a spoľahlivosť v elektronike
Obsahová náplň:
Hlavné kritériá spoľahlivosti ich definícia a analytická formy vyjadrenia. Definícia porúch a ich formy. Skúšky spoľahlivosti a inšpekčné technológie. Metodika a realizácia testov spoľahlivosti. Hlavné výstupy z modulov a forma ich realizácie, samostatný e - learningový modul s písomným aj hovoreným vysvetlením, „flash“ animácie a sprievodné video prezentácie, vytvorenie slovníka pojmov, testovacie/skúšobné otázky.

4. Technika mikrosystémov

5. Základy inžinierstva materiálov

B. Moduly vytvorené pracovníkmi KLTP LF TUKE

1. Aplikácie senzorov v biomedicínskom inžinierstve
Obsahová náplň:
Modul bude zameraný na oblasť aplikácie senzorov v biomedicínskom inžinierstve v troch základných oblastiach: klinické aplikácie senzorov, aplikácie senzorov v biomedicínskom výskume a aplikácie senzorov v protetike a ortotike a rehabilitačnom inžinierstve. Klinické aplikácie senzorov budú pokrývať oblasť diagnostických a terapeutických zariadení a systémov. Biomedicínsky výskum je taktiež špecifický využívaním širokej škály senzorov a senzorických systémov. Novou, rozrastajúcou oblasťou je oblasť protetiky a ortotiky a rehabilitačného inžinierstva, kde sa uplatňujú špeciálne tlakové senzory, akcelerometre, teplotné senzory ale taktiež rôzne optické a magnetické senzory a systémy. Pozícia, činnosť a umiestenie senzorov a senzorických systémov v danom medicínskom zariadení bude prezentovaná formou interaktívnych blokových schém a animácií.

2. Magnetické senzory a ich aplikácie
Obsahová náplň:
Modul bude zameraný na princípy a klasifikácie snímačov magnetických veličín charakteristiky meraných magnetických a odvodených veličín, najpoužívanejšie skupiny magsen (Indukčné, Ferosondové, Hallove, MR, GMI, ... ), aplikácie magsen s dôrazom na ich využitie v biomedicínskom inžinierstve.

D. Realizácia kurzov pre postihnutých študentov – zabezpečujú spoločne všetci riešitelia

Z hľadiska technického riešenia miestnosti pre realizáciu kurzov, je potrebné vybavenie nábytkom, vrátane stolov pre telesne postihnuté osoby (z hľadiska skúsenosti s vyťaženosťou Bezbariérového centra na TU v Košiciach a profiláciou kurzu je navrhované vytvoriť 2 miesta pre telesne postihnuté osoby). Vyžaduje si to stôl s bezbariérovým prístupom pre osoby na invalidnom vozíku a hardvérové a softvérové vybavenie pre prácu s PC a pre prístup a prácu s modulmi (predpokladá sa využitie skúseností s Bezbariérového centra, ktoré je zriadené v súčinnosti Katedry biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania a Rektorátu na TU v Košiciach).

E. Záver

Vzhľadom na prelínanie sa jednotlivých úloh projektu ich manažovanie a logistika riešenia bude priebežne organizovaná, podľa plnenia jednotlivých cieľov projektu v rovine technickej a technologickej tak, aby stanovené ciele sa postupne naplnili a tým aj celkové zadanie projektu s aktívnou účasťou všetkých riešiteľov.
Všetky moduly budú vytvorené pomocou štandardného html protokolu s vloženými animovanými a interaktívnymi flashovými aplikáciami, aby zohľadňovali možnosť prístupu na každej platforme bez nutnosti inštalácie komerčného softwaru. Jednotlivé výukové moduly budú umiestnené na samostatných serveroch umiestnených na jednotlivých pracoviskách a budú prístupné pomocou štandardného internetového prehliadača.

Názov projektu

Tvorba multimediálnych kurzov pre on-line a e-vzdelávanie vysokoškolských študentov v oblasti technológie výroby senzorov, ich vlastností a ich využitia v biomedicínskom inžinierstve s alternatívou pre študentov s postihnutím.

E-learning

Pre vstup do e-learningového systému kliknite sem!

Virtuálne laboratórium

Pre vstup do virtuálneho laboratória kliknite sem!